(Vereenvoudigde) ABC-Regeling in Nederland

Door: Drs. B. Tijarti RB.

Al heel lang kent de wet op de omzetbelasting een aparte regeling voor de btw-gevolgen van opeenvolgende leveringen van goederen (ketentransacties). Twee opeenvolgende leveringen, waarbij de goederen direct van de eerste partij A worden getransporteerd naar partij C worden binnen Europa, in grensoverschrijdende situaties, intracommunautaire ABC-leveringen genoemd. Onder deze regeling levert iedere verkoop een btw-relevante levering op. Dat doet zich voor als goederen worden verhandeld via een aantal schakels maar met slechts één (grensoverschrijdende) vervoersbeweging van de leverancier aan de uiteindelijke afnemer.

Intracommunautair handelsverkeer

Gevallen waarbij goederen internationaal worden verhandeld door meer partijen kunnen tot ingewikkelde gevolgen leiden bij de uitvoering hiervan. Zeker in grensoverschrijdende situaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van minimaal twee opeenvolgende leveringen die resulteren in één grensoverschrijdende goederenverplaatsing. Ter vereenvoudiging is voor de btw een vereenvoudigde ABC-regeling in het leven geroepen. De regeling kan in meer gevallen worden toegepast dan aanvankelijk werd gedacht. Dit komt door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Goederen die een ondernemer levert vanuit Nederland aan een afnemer die ondernemer is in een andere EU-lidstaat, zijn in beginsel aan btw onderworpen. De hoofdregel is dat er twee belastbare feiten zijn. De levering in de EU-lidstaat aanvang vervoer en belastbare verwerving in de EU-lidstaat aankomst vervoer. Alleen de levering is belast met 0% en de verwerving naar het toepasselijke tarief. Als gevolg hiervan zal de ondernemer op de levering vanuit Nederland het nultarief toepassen en in de andere EU-lidstaat zal door de afnemer btw moeten worden afgedragen wegens de verwerving van de goederen naar het toepasselijke tarief.

Intracommunautaire ABC-regeling

Van zogenoemde ABC-leveringen is sprake wanneer de goederen worden verkocht van ondernemer A aan ondernemer B en ondernemer B op zijn beurt goederen verkoopt aan ondernemer C, terwijl de goederen rechtstreeks vanuit de EU-lidstaat van ondernemer A naar de EU-lidstaat van ondernemer C worden vervoerd. Hier zijn dus drie partijen betrokken in drie verschillende EU-lidstaten. Hierna geef ik schematisch een standaard ABC-transactie weer.

 

Omdat maar bij één levering het 0% btw-tarief kan worden toegepast, dienen de drie ondernemers bij een ABC-regeling onderling goede afspraken te maken. Bepalend is aan welke levering het intracommunautair vervoer kan worden toegerekend. Dit betreft hetzij de levering A-B, hetzij de levering B-C. Het gevolg hiervan is dat ondernemer B zich hetzij in het land van vertrek van de goederen moet registreren voor de btw om een intracommunautaire levering aan te kunnen geven wanneer de transactie B-C de intracommunautaire transactie is, hetzij in het land van aankomst van de goederen (om een intracommunautaire verwerving en opeenvolgende levering aan te geven wanneer de transactie A-B de intracommunautaire transactie is). Als ondernemer B in een andere EU-lidstaat is gevestigd dan ondernemer A en ondernemer C, dan leidt dit tot veel administratieve rompslomp. Voor dit soort situaties is de vereenvoudigde ABC-regeling een goede uitweg. Hierna zal ik een korte uitleg geven over de regeling en de toepassing hiervan.

Vereenvoudigde ABC-regeling

De vereenvoudigde ABC-regeling is bedoeld om ondernemer B niet te belasten met btw-registraties en factuurvereisten in de landen van ondernemer A of van ondernemer C. Om de vereenvoudigde ABC-regeling toe te passen dient elk van de drie ondernemers te handelen vanuit een andere EU-lidstaat èn het intracommunautair vervoer dient aan de levering A-B te worden toegerekend. In land B hoeft ondernemer B geen verwerving aan te geven, maar alleen de levering aan ondernemer C onder intracommunautaire leveringen in de vorm van een listing. De heffing over de B-C transactie wordt dan verlegd naar ondernemer C. Als gevolg hiervan hoeft ondernemer B zich niet in de EU-lidstaat van aankomst of vertrek te registreren voor btw-doeleinden. Bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling moet ondernemer B op zijn factuur vermelden ‘art. 141’. Dit verwijst naar de bepaling in de Btw-richtlijn waarin deze regeling is opgenomen. Dit resulteert zowel in een financierings- als in een administratief voordeel.

De recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU heeft geleid tot een verruiming van de vereenvoudigde ABC-regeling. Het gevolg van het oordeel van het Hof is dat ondernemer B zowel in de lidstaat van vertrek als in de lidstaat van aankomst van de goederen voor btw-doeleinden geregistreerd mag zijn, om toch nog gebruik te kunnen maken van de vereenvoudigde ABC-regeling, zolang de ondernemer B voor de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling het btw-nummer van één van deze EU-lidstaten maar niet gebruikt, maar het btw-nummer van een andere EU-lidstaat waar ondernemer B ook staat geregisterd als btw-ondernemer. Dit arrest maakt de toepassing van de regeling flexibeler.

Tip: Omdat voor de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling het intracommunautair vervoer aan de levering A-B dient te worden toegerekend, betekent dat de toepassing alleen zeker kan worden gesteld wanneer ondernemer A het transport verzorgt.

Belang voor de praktijk

De vereenvoudigde ABC-regeling kan interessant zijn voor die gevallen waarin goederen worden verhandeld waarin tenminste drie EU-lidstaten zijn betrokken. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan onnodige registratie in een andere EU-lidstaat worden voorkomen.

Wilt u een nadere toelichting en/of een beoordeling van uw eigen concrete situatie of die van uw klant? Neem dan gerust contact op met de heer Badradien Tijarti via badradien.tijarti@hulsbosklatt.nl of 088-100 9393 / 06-42 748 077.