BV opgericht. Wat nu?

U heeft een BV opgericht. En nu?

Vrijgevestigde, zelfstandige ondernemers komen in aanmerking voor allerlei fiscale voordelen en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek en MKB-winstvrijstelling. Deze faciliteiten zijn echter niet van toepassing op de BV. Bent u overgegaan naar een BV, of overweegt u dit, dan is het van belang uw BV zodanig in te richten dat deze bij uw situatie past, en ook in de toekomst blijft passen.

De overgang naar een BV brengt een aantal veranderingen op financieel en persoonlijk gebied met zich mee. Zo ontvangt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) voortaan salaris, krijgt u te maken met loonheffingen, vennootschapsbelasting, wellicht dividendbelasting, en inkomstenbelasting  in box 2 (‘aanmerkelijk-belangheffing’). Verder dient u, ook al heeft u waarschijnlijk de volledige zeggenschap over en in uw BV, steeds op zakelijke basis met uw BV om te gaan.

Zaken die moeten zoal moeten worden geregeld zijn:

  • Zakelijke bankrekening. Het is raadzaam om voor de BV een zakelijke bankrekening aan te houden. En, om onnodige administratieve handelingen te voorkomen, deze zakelijke bankrekening alleen voor zakelijke uitgaven te gebruiken
  • Informeren derden. Na oprichting van uw BV ontvangt u van de Belastingdienstbericht welke belastingen zij voor uw BV van toepassing achten. Het is verstandig deze brief te laten beoordelen op juistheid en volledigheid. Daarbij dient u ook andere instanties en leveranciers op de hoogte te brengen dat zij met een andere wederpartij te maken hebben, en dient u wellicht bestaande contracten aan te passen.
  • Arbeidsovereenkomst. Als DGA bent u in loondienst van uw BV en dienen de voorwaarden waaronder u uw werkzaamheden voor de BV verricht te worden vastgelegd in een arbeids-overeenkomst.
  • Vaststellen salaris. Om een fiscaal optimaal inkomen uit de BV te verkrijgen dient u rekening te houden met verschillende fiscale regels en tarieven, en het vereiste van een ‘gebruikelijk loon’.
  • Auto van de zaak. De auto van de zaak dient te worden overgeschreven naar de BV. En indien u fiscale bijtelling wenst te voorkomen dient u een verklaring ‘geen privégebruik’ bij de Belastingdienst aan te vragen en een sluitende rittenadministratie te voeren
  • Salarisadministratie. Omdat u als DGA salaris ontvangt van uw BV zal een salarisadministratie moeten worden gevoerd waarbij loonheffingen worden ingehouden en maandelijks aangifte wordt gedaan. Tevens dient rekening te worden gehouden met de WKR (zie ons artikel over dit onderwerp).
  • Rekening-courantovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst biedt u de mogelijkheid om, indien nodig, een krediet op te nemen bij de BV.
  • Inrichten administratie. U dient er rekening mee te houden dat de administratieve verplichtingen van een BV wijken af van die van een zelfstandig ondernemer.
  • Schatting vennootschapsbelasting. De BV zal het maken van winst beogen en waarschijnlijk ook winst maken. Over deze winst is de BV vennootschapsbelasting verschuldigd. Uit oogpunt van verdeling van de belastingdruk enerzijds en rendementsoptimalisatie anderzijds, dient hierbij de voor u juiste afweging te maken.
  • Aanpassen voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015. Omdat u als DGA in loondienst bent bij uw BV wordt loonheffing ingehouden, welke als voorheffing verrekenbaar is met de verschuldigde inkomstenbelasting. Voorkom dat een eventuele voorlopige aanslag te hoog is.

Bovenstaande geeft een eerste inzicht waar u bij overgang naar een BV rekening mee heeft te houden. In aanvulling daarop kunnen afhankelijk van uw specifieke situatie nog heel wat andere zaken relevant zijn.  In onze whitepaper geven we graag nadere toelichting en voorzien we u van een aantal praktische tips.

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Zowel bij het praktisch concreet maken van de te regelen zaken als bij de verdere fiscale optimalisering zijn we u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!