Werkkostenregeling (WKR) betekent einde aan de keuzeregeling

Per 1 januari 2011 is de wettelijke regeling met betrekking tot onbelaste vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de WKR. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 kon u als werkgever nog kiezen of u de ‘oude’ of de nieuwe werkkostenregeling wilde toepassen. Vaak werd er voor gekozen het ‘oude’ systeem te behouden. Nu er een einde gekomen is aan de keuzeregeling bent u als werkgever echter verplicht over te stappen op de WKR.

Om u daarbij op weg te helpen geven we in navolgende een korte toelichting op de systematiek van de WKR en de geldende afrekenmethodiek. Een uitgebreidere toelichting als ook een praktisch stappenplan hoe met de WKR om te gaan treft u in de whitepaper die u bij dit artikel kunt downloaden. Heeft u een hulpvraag, neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

 

De systematiek van de WKR in het kort

Met de invoering van de WKR is een groot aantal regels rondom de vergoedingen/verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Nieuwe elementen zijn:

  1. De vrije ruimte. Binnen deze ruimte is het mogelijk om onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen aan werknemers.  De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom en is een verlaging ten opzichte van de eerdere regeling. Belangrijk: bij overschrijding van de vrije ruimte bent u als werkgever over het meerdere een eindheffing verschuldigd van 80%!
  2. Gerichte vrijstellingen. Dit betreft vrijstellingen die bovenop de vrije ruimte onbelast kunnen worden gedaan. Belangrijk: deze vrijstellingen moeten worden aangewezen zodat duidelijk is dat deze NIET onder de vrije ruimte vallen. Denk hierbij aan reis- en verblijfkosten, cursussen en verhuiskosten.  Uit de loonadministratie, de financiële administratie of middels een andere vastlegging dient duidelijk te zijn dat voor deze elementen de gerichte vrijstelling wordt toegepast.
  3. Vergoedingen en verstrekkingen die geen (belast) loon vormen. Hierbij gaat het om situaties waarbij er geen relatie is tussen het loon en de dienstbetrekking. Denk aan voorbeelden als de verstrekking van een fruitmand of een rouwkrans.
  4. Verstrekkingen die op nihil gewaardeerd worden. Sommige verstrekkingen gebruiken de vrije ruimte niet omdat ze op nihil worden gewaardeerd. Denk hierbij aan zaken als werkkleding en de inrichting van de werkplek. Belangrijk: Als gevolg van het feit dat het onderscheid tussen verstrekkingen en vergoedingen is komen te vervallen en het noodzakelijkheidscriterium nog slechts in beperkte mate geldt kunnen mogelijk met de fiscus discussies ontstaan over de vraag of iets noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering.
  5. Verplicht individueel loon. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen moeten nog wél als individueel loon worden verwerkt. Het gaat hierbij om zaken als bijvoorbeeld privégebruik van een ter beschikking gestelde auto en het genot van een dienstwoning. Voor deze loonelementen verandert er door de WKR feitelijk gezien niet.

 

De WKR afrekenmethodiek in het kort

Jaarlijks moet worden beoordeeld of de vrije ruimte wordt overschreden. Met als gevolg dat er 80% eindheffing door de werkgever moet worden afgedragen over het meerdere. Belangrijk: als werkgever moet u dus na afloop van het kalenderjaar in één keer toetsen, en de eventueel verschuldigde belasting afdragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.  De afrekenmethodiek kent een aantal specifieke aspecten. Zo voorziet de huidige regeling in de mogelijkheid de WKR per concern toe te passen. En gaat de WKR bij de waardering van vergoedingen en verstrekkingen uit van bedragen inclusief BTW. Dit noodzaakt u in voorkomende gevallen mogelijk tot een andere wijze van administreren.

 

Als werkgever bent u verplicht over te stappen op de WKR. Voorgaande benadrukt het belang de consequenties serieus te bezien. Een uitgebreidere toelichting op de werkkostenregeling en een praktisch stappenplan hoe met de regeling om te gaan treft u in bijgaande whitepaper. 

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Heeft u, zoals eerder aangegeven, een hulpvraag neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!