Vrijstelling BTW voor zelfstandige (para)medici

Een uitspraak met positieve gevolgen voor zowel zelfstandigen in de zorg als de zorginstellingen waarvoor zij werken. Vrijdag 13 juni heeft de Hoge Raad beslist dat zowel ZZP’ers als maten in een maatschap zijn vrijgesteld van BTW-heffing als zij medische werkzaamheden uitvoeren voor ziekenhuizen.

Deze uitspraak heeft de Hoge Raad gedaan in twee zaken van een zelfstandige anesthesiemedewerker en een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Dit betekent het einde van de onzekerheid over het belasten via BTW van werkzaamheden van zelfstandigen in de zorg.

De Belastingdienst was van mening dat ZZP’ers in de zorg (al dan niet verenigd in een maatschap) BTW moeten berekenen over hun werkzaamheden die zij in opdracht van zorginstellingen uitvoeren. Omdat de zelfstandigen onder leiding en toezicht van de zorginstelling werken, zou sprake zijn van beschikbaarstelling van personeel of arbeid. Gevreesd wordt voor concurrentieverstoring ten opzichte van de uitzendbranche.

De Hoge Raad concludeert echter dat er geen sprake is van terbeschikkingsstelling van personeel of arbeid. De werkzaamheden worden namelijk als zelfstandig BTW-ondernemer verricht en er valt niet vast te stellen dat er een verhouding van ondergeschiktheid bestaat tussen de zorginstellingen en de zelfstandigen.

Het werk van de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers is een “wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de aan de patiënten geboden medische verzorging”, en dat betekent dat deze diensten zijn vrijgesteld van BTW volgens de Wet OB, artikel 11, lid 1, onderdeel g.
Volgens de Hoge Raad doet hier niet aan af dat:

  • De zelfstandigen onder leiding staan van een arts van het betreffende ziekenhuis en dat zij diens instructies op moeten volgen;
  • Deze arts eindverantwoordelijk is voor de medische behandeling;
  • De zelfstandigen niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit de werkzaamheden, tenzij sprake is van eigen opzet of bewuste roekeloosheid;
  • De zelfstandigen zich dienen te houden aan de in het ziekenhuis geldende regels

Overigens kan beschikbaarstelling van personeel wel aan de orde zijn bij (para)medische werknemers die door hun formele werkgever bij een andere zorginstelling worden ingezet. Deze terbeschikkingsstelling leidt in beginsel tot BTW-heffing, maar er zijn mogelijkheden tot het voorkomen hiervan.

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg]-ondernemer. Wij houden je dus graag op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact met ons op!